All Posts in Tag: فلسفه زندگی

آیا می دانید بزرگترین قاعده رشد در زندگی چیست ؟

حتما و حتما بخوانید. سپاسگزارم اسفنج مان را کجا بگذاریم؟ دوستی تعریف می کرد پنج سال پیش بود که برای کنفرانسی به شهر بوستون رفته بودم. به همراه یکی از دوستان قدیمی که دوره پسادکترای خودش را در آنجا می گذارند، داشتیم در خیابانهای اطراف دانشگاه ام آی تی دنبال یک آدرس می گشتیم. یک…

بیشتر بخوانید