All Posts in Tag: فسخ قرداد اجاره

فسخ قرداد اجاره پیش از موعد مقرر

اجاره کردن به معنای تملک منافع یک موضوعی خاص توسط مستاجر از موجر می باشد، و در ازای این تملک و بهره برداری موجر مبلغی را به عنوان اجاره بها از فرد مستاجر دریافت می کند. یکی از موارد مهمی که ممکن است از ذهن مشغولی های هر مستاجر و یا موجری باشد، عدم تخلیه…

بیشتر بخوانید