All Posts in Tag: صورتمجلس تفکیکی املاک

صورتمجلس تفکیکی املاک در ایران

سوالات کلی راجع به صورتمجلس تفکیکی در معاملات املاک تفکیک عرصه به چه صورتی انجام میشود؟ تفکیک در حالت کلی به چه معنایی میباشد؟ آیا تفکیک عرصه و اعیان تفاوتی با هم دارند؟ در تفکیک ملک مشاعی، حالت اشاعه ضروری است؟ اگر تفکیک ملک مشاعی توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟ قولنامه زمینی را…

بیشتر بخوانید