All Posts in Tag: خرید خانه قولنامه ای

خرید خانه و تعریف قولنامه برای خریدار و فروشنده

در یک قولنامه مفادی در نظر گرفته می‌شود که بر طبق آن فروشنده مجبور به تنظیم سند رسمی است و از طرفی به فروشنده نیز کمک می‌کند تا بتواند کل مبلغ پرداخت‌نشده خود را از خریدار مطالبه کند.اگر شما به‌عنوان خریدار در انجام یک معامله قرار دارید، باید قبل از هر چیزی بررسی کنید که…

بیشتر بخوانید